-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา


1. นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

2.นายพงศ์ชัย ทิวกรพิสุทธ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

3. นายจักรพันธ์ จุลภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

4. นายไชยา ลุยจันทร์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

5. นายบำรุง ทองทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

6. นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี ประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

7. นางนันทา เทิดรัตน์พงศ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

8. นางเกษร คงชาญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

9. นางองภักดิ์ เจนวิชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

10. นายสุนทร ขวัญชัยรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

11. นายเอกชัย ศรีพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

12. นายชัยวัฒน์ พิบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

13. นายวัชระ ภู่ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

14. นายชาญชัย จันทร์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

15. นายวุฒิภัทร ล.ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

16. นายสุทธิรักษ์ มั่นคง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

17. นายสโรช แซ่มลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์