-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เร่ื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สาสารถดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์ กดเลือก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์