-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการหล่อเทียนพรรษา ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ.ชุมชนตลาดใหม่ ต.ร่อนพิบูลย์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

         ด้วยเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ กำหนดจัดโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา  ซึ่งจะมีการแห่เทียนพรรษา

ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้เด็ก เยาวชน  และประชาชน      เข้าร่วม

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

เวลา 14.00 น. ณ. ชุมชนตลาดใหม่ ต.ร่อนพิบูลย์ อ. ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์