-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ออกรณรงค์ให้ความรู้ให้กับเด็กนักเรียน เกี่ยวกับยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำให้เกิดโรคไข้เลือดออกถึงวิธีการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์