-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองศึกษา ทต.ร่อนพิบูลย์ จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเกษม แก้วเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นประธาน นางจารีวัฒน์ กุลเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นายอนนท์ เพ็ชรพลพันธ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นายมนัส ทองทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ นายพรเทพ เพชรอนันต์ รองปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นางธิดารัตน์ ชูแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ นางสาวภาวิณี อัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยวาระสำคัญในการประชุมในวันนี้คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์