-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองคลัง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ แจ้งประชาชนตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กองคลัง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ แจ้งพี่น้องประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กองคลัง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้จัดส่งรายละเอียดของทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวถูกต้องแล้วนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องทำอะไรอีก แต่หากตรวจสอบแล้วพอว่าข้อมูลมีความผิดพลาด ขอให้พี่น้องประชาชนนำเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (สำเนาโฉนดที่ดิน นส 3 ก นส 3 ฯลฯ) มาแก้ไขข้อมูลได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสร หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 075-809577 ต่อ 201

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์