-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ป.ป.ส. ได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งในเดือนพฤษภาคม

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งในเดือนพฤษภาคม จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสภานประกอบการ ในการนี้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์