-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เปิดเผยว่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เปิดเผยว่า กองการศึกษา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเกษม แก้วเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นประธาน นางจารีวัฒน์ กุลเจริญ ปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นายอนนท์ เพ็ชรพลพันธ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นายมนัส ทองทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ นายพรเทพ เพชรอนันต์ รองปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ นางธิดารัตน์ ชูแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ นางสาวภาวิณี อัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม โดยวาระสำคัญในการประชุมในวันนี้คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์