-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2498 โดยกำหนดให้เขตสุขาภิบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์บางส่วน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหูด่าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 6 บ้านยางพอก หมู่ที่ 7 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง หมู่ที่ 12 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 13 บ้านศาลาขี้เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านนาโพธิ์

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

สภาพทั่วไป

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ตำบลร่อนพิบูลย์ เป็นหนึ่งในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอร่อนพิบูลย์ ชื่อ "ร่อนพิบูลย์" 

ได้มาจากชื่อหมู่บ้าน คือ "บ้านร่อน"เนื่องจากอดีตราษฎรในหมู่บ้านนี้มีอาชีพร่อนแร่ และเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ 

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีเนื้อที่ 11.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,206.25 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลร่อนพิบูลย์  ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน  ได้แก่

        หมู่ที่ 1 บ้านหูด่าน        หมู่ที่ 5 บ้านห้วยรากไม้

        หมู่ที่ 6 บ้านยางพอก        หมู่ที่ 7 บ้านเขาน้อย

        หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง        หมู่ที่ 12 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์

        หมู่ที่ 13 บ้านศาลาขี้เหล็ก    หมู่ที่ 14 บ้านนาโพธิ์

 

ชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ จำนวน 10 ชุมชน คือ

1. ชุมชนตลาดเกษตร         2. ชุมชนบ้านป่าชมพู่        3. ชุมชนบ้านวังไทร

4. ชุมชนบ้านตลาดใหม่       5. ชุมชนสุวรรณรังษี-โคกยาง        6. ชุมชนบ้านเขาน้อย      

7. ชุมชนวัดเทพนมเชือด      8. ชุมชนบ้านปรีชาทอง       9. ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์    

10.ชุมชนตลาดใน-จานเรียว

 

อาณาเขตของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

    ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนตลาดเก่า (ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนตลาดเก่า ฟากเหนือตรงฟากตลาดใหม่ฟากตะวันตก เส้นเขตเลียบริมถนนตลาดใหม่ฟากตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ถึงหลักเขตที่ 2 (ซึ่งอยู่ห่างจากเขตที่ 1 ระยะ 400 เมตร)

    จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ฟากตะวันตก กิโลเมตรที่ 95

    จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก 650 เมตร

    ทิศตะวันออกและทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง กิโลเมตรที่ 15 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 650 เมตร

    ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือผ่านทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง กิโลเมตรที่ 15 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง 650 เมตร

    จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับทางหลวงแผ่นดินสายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนโครงการฟากตะวันตก ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน สายร่อนพิบูลย์ – ทุ่งสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก 650 เมตร

    จากหลักเขตที่ 7 เลียบริมถนนโครงการฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 7 ตามแนวถนน 800 เมตร

 

 

สภาพภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาและภูเขาเตี้ย ๆ กระจายอยู่ในพื้นที่ มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โดยจะเชื่อมต่อกับบริเวณเหมืองแร่เก่าในบริเวณภูเขา และมีพื้นที่ราบลุ่มบางส่วน  มีพื้นที่ประมาณ 11.53 ตารางกิโลเมตร 

 

 

สภาพภูมิอากาศ    ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง มกราคม ปริมาณน้ำฝนช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม จะมีปริมาณน้ำฝนรวมร้อยละ 92 ของฝนตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 28 องศาเซลเซียส ตลอดปี

ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลัง ประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และแห้งแล้งมากที่สุดในรอบปี

ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

1) ประชากร

ประชากรในเขตเทศบาล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 จำนวน 8,059 คน (ชาย 3,857 คน หญิง 4,202คน) ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 699 คน/ตร.กม. มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,847 หลังคาเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามสัญชาติ

 

ตารางแสดงจำนวนประชากร ตามช่วงอายุ (เฉพาะประชากรสัญชาติไทย)

สัญชาติ

ชาย

หญิง

รวม

สัญชาติไทย

3,840

4,184

8,036

สัญชาติจีน

6

2

8

สัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย

17

6

23

สัญชาติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน

11

4

15

ทุกสัญชาติ

3,857

4,202

8,059

ตารางแสดงจำนวนประชากร ตามช่วงอายุ (เฉพาะประชากรสัญชาติไทย)

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 – 14 ปี

677

652

1,329

15 - 34

1,112

1,107

2,219

35 - 44

591

602

1,193

45 - 59

827

986

1,813

60 – 100 ปี

620

836

1,456

มากกว่า 100 ปี และเกิดปีไทย

13

13

26

รวม

3,840

4,196

8,036

สภาพเศรษฐกิจ

    พื้นฐานทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์อยู่ในภาคเกษตรกรรมเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ อาชีพหลักภายในชุมชน คืออาชีพทางการเกษตร ค้าขายและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมยางพารา  ไม้แปรรูป และการบริการบ้างบางส่วน

แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีขึ้นชื่อ ได้แก่น้ำตกแม่เศรษฐี  ถ้ำพระราหูวัดเทพนมเชือด  ประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าพระ 108  ประเพณีชักพระ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุและตักบาตรเทโววัดเขาน้อย และมีสภาพป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บ้าง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาการเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ต่อไป

ด้านการศึกษา

    ตำบลร่อนพิบูลย์มีความหนาแน่นของสถานศึกษามากที่สุดในอำเภอร่อนพิบูลย์ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 9 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนร่อนพิบูลย์

2. โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต

3. โรงเรียนวัดเทพนมเชือด

4. โรงเรียนวัดเขาน้อย

5. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี

6. โรงเรียนดรุณศึกษา

7. โรงเรียนในเครือวีรศิลปิน

8. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอร่อนพิบูลย์

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    การดูแลป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ในเขตเทศบาลและพื้นที่ข้างเคียง อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รวม 13 คน โดยเป็นชุดปฏิบัติการ

- เวรเตรียมพร้อมระงับเหตุ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง  แบ่งเวรเตรียมพร้อมเป็น 2 ชุดสับเปลี่ยนกัน แต่ละชุดจะปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.00 น. ของวันถัดไป

- เวรวิทยุสื่อสาร มีเจ้าหน้าที่ประจำผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้  ได้แก่ รถดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว  1 คัน  รถน้ำดับเพลิง  2  คัน   รถยนต์ตรวจการณ์  1  คัน  เครื่องหาบหามดับเพลิง  3 เครื่อง  เสื้อคลุมดับเพลิง  10  ชุด

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

การไฟฟ้า: อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอร่อนพิบูลย์ มีหน่วย

ไฟฟ้าย่อยอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403  โดยได้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งให้บริการไฟฟ้าสาธารณะด้วย ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้

การประปา: ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากเดิม

สุขาภิบาลดำเนินการเองแต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบและการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำใต้ดิน

(3) โทรศัพท์: อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบริการโทรศัพท์ บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาร่อนพิบูลย์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 ตู้

การไปรษณีย์: มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่อนพิบูลย์

    (5) สถานีวิทยุ : มีสถานีวิทยุชุมชน จำนวน 2 สถานี คือ 99 MHzสถานีร่อนพิบูลย์สัมพันธ์ และ 103.5 MHzสถานีประชาคมร่อนพิบูลย์(ปรีชาทองเรดิโอ)

 

ด้านการคมนาคมขนส่ง

6.1 ทางรถยนต์: มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 สายนครศรีธรรมราช – กันตังเป็น

เส้นทางคมนาคมสายหลักที่สามารถใช้เป็นเส้นทางไปเมืองนครศรีธรรมราช  

                ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 41 ชุมพร – พัทลุง เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมไปยังอำเภอทุ่งสงและอำเภอชะอวดได้

                ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4018 สายร่อนพิบูลย์ – เขาชุมทอง แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 

                 การบริการรถประจำทางที่วิ่งผ่านถนนสายหลักบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีทั้งหมด 6 สาย  ได้แก่

        สายที่ 448    ตรัง – นครศรีธรรมราช

        สายที่ 440    ภูเก็ต – นครศรีธรรมราช

        สายที่ 476    นครศรีธรรมราช – พัทลุง

        สายที่ 476    นครศรีธรรมราช – พัทลุง (แยกช่วงนครศรีธรรมราช – ชะอวด – พัทลุง)

        สายที่ 1843    นครศรีธรรมราช – ทุ่งสง

        สายที่ 1843    นครศรีธรรมราช – ทุ่งสง 

6.2 ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์(เขาน้อย)เป็นจุดให้บริการ อยู่ห่างจาก

สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ 4 กิโลเมตร มีรถไฟผ่าน 4 ขบวน

 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข

7.1 การจัดการขยะติดเชื้อ มีการรวบรวมขยะติดเชื้อแล้วนำไปกำจัดโดยการเผาด้วยเตาเผา 

ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ในปัจจุบันเทศบาลร่อนพิบูลย์ยังไม่ได้มีการแยกขยะติดเชื้อโดยเฉพาะซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้เก็บขยะได้

การจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยังไม่มีรถดูดสิ่งปฏิกูล ประชาชนทั่วไป

จึงใช้บริการจากเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีรถดูดสิ่งปฏิกูลของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จำนวน 1 ราย

    7.3 การให้บริการด้านสาธารณสุข ปัจจุบันเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยังไม่มีศูนย์บริการสาธารณสุข  แต่มีสมาชิกอสม.จำนวน 121ราย และมีศูนย์แพทย์แผนไทยให้บริการการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวด กดจุด เป็นต้น โรคระบาดที่สำคัญในพื้นที่ คือ โรคไข้เลือดออก  โรคชิคุนกุนยา นอกจากนี้ยังมีมีรถกู้ชีพ – กู้ภัย (EMS) ให้บริการประชาชน จำนวน 1 คัน และมีเจ้าหน้าที่ประจำรถ จำนวน 4 คน

 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    8.1 สวนหย่อม        1  แห่ง        เนื้อที่รวม         70   ตารางเมตร

    8.2 สวนสาธารณะ   1  แห่ง        เนื้อที่รวม    1,600   ตารางเมตร

    8.3 สนามกีฬา        6  แห่ง        เนื้อที่รวม  26,200   ตารางเมตร

8.4 ถนนและแหล่งน้ำ

8.4.1ถนนลาดยาง  28  สาย    

ชื่อสายโรงเรียนดรุณศึกษา – บ้านนายแผ้ว     

ชื่อสาย หลังโรงพระ 108             

ชื่อสาย หน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่เนียม         

ชื่อสาย บ้านนายสิงห์-สามแยกถนนพาด      

ชื่อสาย วัดเทพนมเชือด – บ้านนาลึก     

ชื่อสาย บ้านไสม่วง            

ชื่อสาย สามแยกป่าสงวน-ร.ร.ดรุณศึกษา      

ชื่อสาย ศาลาขี้เหล็ก            

ชื่อสาย รัชชูภิบาล              

ชื่อสาย หูด่าน – สุดเขตเทศบาล         

ชื่อสาย วงแหวนจานเรียว             

ชื่อสาย ปรีชาทอง              

ชื่อสาย สี่แยกหัวตลาดเชื่อมถนนสายบ้านร่อนนา 

ชื่อสาย ซอยข้างร้านข้าวต้มโกศักดิ์      

ชื่อสาย  นายแสวง – บ้านนาลึก          

ชื่อสาย ศาลาประชาคม – ร.ร.ร่อนพิบูลย์    

ชื่อสาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41      

ชื่อสาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403      

ชื่อสาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4018

ชื่อสาย  บ้านนายไข่-บ้านพี่น้อย(นาโพธิ์)     

ชื่อสาย  ตลาดใหม่สุดถนนบ้านไสหยี    

ชื่อสาย  จ่าเกษม-บ้านป่าชมพู่        

ชื่อสาย  วังไทร – หน้าสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์

ชื่อสาย  ทางเข้าบ้านหนองเป็ด – บ้านศาลาไฟไหม้

ชื่อสาย  หน้าโรงโม่หินนายแมง

ชื่อสาย  บ้านนายพิณ – ศาลาขี้เหล็ก

ชื่อสาย  หลังวัดพิศาลจดถนนสายหูด่าน

ชื่อสาย  บ้านหนองเป็ด – ร.ร.ดรุณศึกษา

 

 

 

8.4.2 ถนนคอนกรีต  26  สาย    

ชื่อสาย ศาลาจาก                 

ชื่อสาย บ้านนาโพธิ์             

ชื่อสาย บ้านท้ายเรือ             

ชื่อสาย สามแยกโรงอิฐสมหมาย-บ้านหนองบอน

ชื่อสาย ร้านหงส์ฟ้า-บ้านนายพงษ์ชัย        

ชื่อสาย รอบตลาดสดเทศบาล         

ชื่อสาย บ้านหนองคูขัน             

ชื่อสาย หัวสะพานคึกฤทธิ์จดทางหลวงสาย403     

ชื่อสาย บ้านนางเคลื่อน

ชื่อสาย บ้านนาลึก – วัดเทพนมเชือด

ชื่อสาย หลังร้านหงส์ฟ้า – ร้านแสวงคาร์แคร์

ชื่อสาย บ้านนายจำรัส – บ้านอาจารย์ไพศาล

ชื่อสาย ข้างบริษัทไทยสมุทร

ชื่อสาย บ้านหูด่าน

ชื่อสาย   บ้านนายจำรัส             

ชื่อสาย  โรงฆ่าสัตว์-ถนนปรีชาทอง    

ชื่อสาย  วังไทรเก่าจด ถ.บุกเบิกสายสถานีรถไฟเขาน้อย-บ้านวังไทร

ชื่อสาย  เขากิ่ว     

ชื่อสาย  ซอยบ้านครูไพศาล 

ชื่อสาย  ข้างร้านเทพพิมาน – ถนนทางหลวงสาย 4018  

ชื่อสาย  บ้านยายเตี้ยง  

ชื่อสาย  พระครูอนันตประสาท  

ชื่อสาย  บ้านสะพานกอ           

ชื่อสาย  ทางเข้าวัดจีบประดิษฐ์  

ชื่อสาย  ทางเข้าหลุมขยะจดร้านแสวงคาร์แคร์  

ชื่อสาย  ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.แยกสวนผัก  

 

8.4.3 ถนนลูกรัง/หินคลุก  7  สาย    

ชื่อสาย  บ้านนางเขียว             

ชื่อสาย  บ้านจ่าเกียรติ             

ชื่อสาย  บ้านนาโพธิ์ใต้สายไฟแรงสูง-บ้านหารแฝง   

ชื่อสาย บ้านนายเขียดรงค์-บ้านนายตุ๋ย     

ชื่อสาย  รอบหลุมขยะเทศบาล    

ชื่อสาย  ซอยป้าแลบ-บ้านลุงชม    

ชื่อสาย  หัวสะพานเขาน้อย – ทางเข้า ร.ร.ดรุณศึกษา   

 

 8.4.4 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร :คลองน้ำขุ่น   เหมืองแร่เก่าข้างวัดจีบประดิษฐ์   เหมืองบ้านท้ายเรือ 

เหมืองบ้านหนองบอน    ระบบชลประทาน  ชลประทานระบบท่อ (ป๋าเปรม) โครงการพระราชดำริทำนบ 3

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์