-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ร่อนพิบูลย์เทืองน่าอยู่   ผู้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน        

  มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี

  ชุมชนเข้มแข็ง  ถายใต้หลักธรรมาถิบาล”

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

2.ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยถาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

3.อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ถูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬา

4.จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

5.พัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ / จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ชุมชนมีความเข้มแข็ง

3.ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมได้รับการสืบสาน  มีกิจกรรมกีฬา

  ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม

4.มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและพอเพียง

5.การบริหารกิจการเทศบาลมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์