วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (จุดผ่อนผัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ประดับ ต้นทองอุไร บรรจุในถุงดำ จำนวน ๑๐๐ ต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical mask) กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๒,๑๐๐ กล่อง เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ (Hand sanitizer gel) ขนาดขวด ๕๐๐ มล. จำนวน ๒,๑๐๐ ขวด ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างทำคู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัคร/แบบพิมพ์/แบบขีดคะแนน/หีบบัตรเลือกตั้ง และสายรัด เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๓ รายการ ๒๓ ผืน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่องทาง ถนนสายบ้านเจ๊กอู๊ด หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่องทาง หน้าบ้านครูไพศาล-บ้านทุ่งโหม๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง