วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเข้าหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนาโพธิ์-บ้านหนองคูขัน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงป้อมยามรักษาความปลอดภัยเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์เป็นหอพระ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของหน่วยงานกองการศกษาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อใช้สำหรับโครงการภาษีเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแสวงคาร์แคร์ - หงษ์ฟ้า หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างปรุงปรังถนนคอนกรีตเาริมเหล็กสายปากทางเข้าบ้านทุ่งโหม๊ะ หมูที่ 5 ตำบลร่อนพิบูลบ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง