วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชนิดรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง ยี่ห้อ HONDA สีเทา หมายเลขทะเบียน ขมธ 849 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ของงานกองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประดิษฐ์ผีเสื้อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบติดพนัง จำนวน ๑ ตัว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้ ขนาด 1.20X2.00 เมตร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำบัตรอาสาสมัครบริบาลและสายคล้องบัตรพร้อมซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง