วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยถนนภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างทำตรายาง แบบธรรมดา จำนวน ๑๐ อัน ของ กองคลัง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเข้าเล่มเอกสาร สำหรับใช้ประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๕ เล่ม ของกองคลัง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล ของงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง