-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

การมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2558

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์กำหนดมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม

ในวันศุกร์  ที่  10  กรกฎาคม  2558        ณ  ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์