เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ สำรวจเพื่อขออุทิศท่ีดินถนน คสล. สายบ้านนางสมบูรณ์ ช่วงที่ 2 และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ


วันที่ 19 ก.ย. 65 กองช่าง ลงพื้นที่ สำรวจเพื่อขออุทิศท่ีดินถนน คสล. สายบ้านนางสมบูรณ์ ช่วงที่ 2 และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21