เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ย. 2565 ]16
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 27 ก.ย. 2565 ]10
3 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 26 ก.ย. 2565 ]8
4 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือทุกท่านห้ามเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสร้างมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย [ 23 ก.ย. 2565 ]7
5 ประชาสัมพันธ์ มาตรการสำหรับพนักงานจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 23 ก.ย. 2565 ]7
6 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ [ 23 ก.ย. 2565 ]5
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค [ 16 ก.ย. 2565 ]9
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แผนปฎิบัติการลดการใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]8
9 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงาน [ 16 ก.ย. 2565 ]8
10 คำสั่งเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 16 ก.ย. 2565 ]9
11 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]10
12 รายงานข้อมูลการใช้พลังงานและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน รอบ 3 เดือน (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ส.ค. 65) [ 15 ก.ย. 2565 ]10
13 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]9
14 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านโชวห่วยเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งต้าปลีก [ 14 ก.ย. 2565 ]9
15 ประชาสัมพันธ์การจัดงานและสนับสนุนการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราชในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]27
16 ประชาสัมพันธ์ การปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]13
17 ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใข้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช [ 5 ก.ย. 2565 ]18
18 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ [ 5 ก.ย. 2565 ]16
19 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 29 ส.ค. 2565 ]20
20 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากลมกรรโชกแรง [ 29 ส.ค. 2565 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16