เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจแนะนำเพื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่สะสมอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าให้ห้างสรรพสินค้าและตรวจประเมินการต่อใบอนุยาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพส


วันที่ 30 พ.ย. 65 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ ตรวจแนะนำเพื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่สะสมอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าให้ห้างสรรพสินค้าและตรวจประเมินการต่อใบอนุยาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพสถานีบริกสนน้ำมันเชื้อเพลิง

2023-01-26
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-17
2023-01-16