เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
สภาเทศบาล

นายสุรเชษฐ์  สุรภักดี


ประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
089-6523629

นางจารีวัฒน์  กุลเจริญ


เลขานุการสภา

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
083-3925995

นายจักรพันธุ์  จุลภักดิ์
นายจักรฤทธิ์  ชุมแก้ว นายจักรกริศน์  แป้นเพ็ชร์
นางอำไพ ศิริแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑


นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ
นายสุรเชษฐ์  สุรภักดี นายเอกชัย  ศรีพิทักษ์
นายสมพร  สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม
นายพงศกร  พงษ์เกษมพรกุล
นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน์
ว่าง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒