เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
สภาเทศบาลนายสุรเชษฐ์  สุรภักดี

      ประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
089-6523629


นางจารีวัฒน์  กุลเจริญ

เลขานุการสภา

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
083-3925995
นายจักรพันธุ์  จุลภักดิ์
นายจักรฤทธิ์  ชุมแก้ว นายจักรกริศน์  แป้นเพ็ชร์
นางอำไพ ศิริแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑


นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ
นายสุรเชษฐ์  สุรภักดี นายเอกชัย  ศรีพิทักษ์
นายสมพร  สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม
นายพงศกร  พงษ์เกษมพรกุล
นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน์
นายสาโรช  แซ่ลิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒