เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางจิระวรรณ  รุ่งฤทัยวัฒน์


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
075-809577 ต่อ 103

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายปกครอง-ว่าง-
นายทักษิณ สุทธิเจริญ
นายประสิทธิ์  วัดศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอัญชลี  อิสสภาพ
นางสาวสิริภรณ์  เทพนิมิตร
นายธรณิศร์ ลักษณาวิบูลย์กุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ


 
นางอุบลรัตน์  รณศิริ
นางสาวเจตษดา  อาจไพรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนายสมพร  ภู่ปาน

นางสุนิสา  ทองเกต
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานนายสมจิตร  นกเพชร

จ่าสิบเอกวันเฉลิม  ไชยรักษา
พนักงานขับรถยนต์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการนางสุปรียา  สุมลวรรณ
นางเสาวนีย์  ขวัญยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางอัญชลี  สมาทิน

นายเอกชัย  สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานางวีนัส เรืองนาค

นายศราวุธ  จันทมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายธวัชชัย  ก้องตระการ
นายสุริยา  เจนวิทยารักษ์
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายไพศาล ชูแก้ว
นายสมพร  อินทมาส
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานดับเพลิงนายดนุพล พลศิริ

นายบุญพา  ยี่มี
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานดับเพลิงนางมัตติกา  กรดแก้ว

นายอรุณ บุญธรรม
คนงาน
พนักงานดับเพลิงนางสาววันณา  มูสิกะ

นายญณกร  ตัณฑวัชน์
คนงาน

พนักงานดับเพลิง

นายรักษ์ศักดิ์  มีชนะ


พนักงานดับเพลิง

นายรชานนท์  ชิ้นพงค์


คนงาน

นางสาวยุพา  มีชนะ


คนงาน