เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวโสภา  จันทร์แก้ว


ผู้อำนวยการกองคลัง
075-809577 ต่อ 202ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางเดือนเพ็ญ  รีบุตร


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

-ว่าง-
นางสาวหทัยทิพย์  หนูน้อย นางสาวเพชรชฎา  พงศ์สุวรรณ
นางอารีย์  ศานตินิรันดร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและทรัพย์สิน


นางสุภาวดี  จอมพงศ์
นางสาวปัญญาภรณ์  จอมพงศ์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้