เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวโสภา  จันทร์แก้ว


ผู้อำนวยการกองคลัง
075-809577 ต่อ 202ฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวจิราพร  เพชรฤทธิ์


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นายณัฐวรรธน์  อภิวรศักดิ์
-ว่าง- -ว่าง-
นางสาวเพชรชฎา  พงศ์สุวรรณ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 

นางบุษยาภรณ์  ใสสุข  
นางสุภาวดี  จอมพงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     


      -ว่าง-
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้