เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางจารีวัฒน์  กุลเจริญ


ปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
075-809577 ต่อ 101

   
    -ว่าง-
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชกนายพรเทพ  เพชรอนันต์


รองปลัดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
075-809577 ต่อ 102นางจิระวรรณ  รุ่งฤทัยวัฒน์
นางสาวโสภา  จันทร์แก้ว นายคีตวิทย์  แก้วแกมจันทร์
นายพรเทพ  เพชรอนันต์
นางธิดารัตน์  ชูแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
075-809577 ต่อ 103
ผู้อำนวยการกองคลัง
075-809577 ต่อ 202
ผู้อำนวยการกองช่าง
075-809577 ต่อ 302
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
075-809577 ต่อ 402
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา  ฯ
รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
075-809577 ต่อ 502