เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
กองการศึกษา

นางธิดารัตน์  ชูแก้ว


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
075-809577 ต่อ 502ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
นางธิดารัตน์  ชูแก้ว

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
นางปัทมา  ภักดีรัตน์ นายวิชชา  ศรีเทพ
นางนิสา  จุลภักดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครูนางชะอ้อน  แซ่อุ้ย
นางวไลรัตน์  รอดตัว
นางสมคิด  ธานีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)