เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 11 ต.ค. 2564 ]1
2 การขอเลขที่บ้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]1
3 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 11 ต.ค. 2564 ]1
4 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่น ๆ [ 11 ต.ค. 2564 ]1
5 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 11 ต.ค. 2564 ]1
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 11 ต.ค. 2564 ]1
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 11 ต.ค. 2564 ]2
8 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 11 ต.ค. 2564 ]1
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 ต.ค. 2564 ]1
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 11 ต.ค. 2564 ]1
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 11 ต.ค. 2564 ]3
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 11 ต.ค. 2564 ]1
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 11 ต.ค. 2564 ]1
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21 [ 11 ต.ค. 2564 ]2
15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21 [ 11 ต.ค. 2564 ]1
16 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 11 ต.ค. 2564 ]1
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 11 ต.ค. 2564 ]1
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมด [ 11 ต.ค. 2564 ]2
19 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 11 ต.ค. 2564 ]1
20 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ 11 ต.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2